Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorpsvisie Slagharen 2025

Slagharen, in 175 jaar gegroeid naar een dorp waar samenhorigheid, aandacht voor elkaar en ondernemerschap belangrijke pijlers zijn. Je veilig en gewaardeerd voelen is belangrijk. Deze waarden willen de inwoners graag behouden. De sociale controle die er is, wordt als positief ervaren. Er is plek voor jong en oud en dat niet iedereen hetzelfde is, is prima.

Vanuit deze dorpse waarden is het belangrijk om aan een aantal zaken de komende jaren verder vorm te geven. Want Slagharen heeft of krijgt te maken met trends als vergrijzing, minder jeugd, leegstand en vergroening.

Dorpsbelang Slagharen heeft samen met betrokken inwoners deze visie op de toekomst van Slagharen opgesteld en uitgewerkt in een werkplan. Hieronder beschrijven we kort de thema’s waar we de komende jaren aandacht aan willen geven. In het werkplan beschrijven we hoe we dat gaan doen.

Aandacht voor thema’s op sociaal maatschappelijk gebied

(1) Ouderen worden ouder maar blijven ook langer vitaal. Het is belangrijk dat er genoeg dagbesteding activiteiten blijven voor deze groep. Het is van belang om jongeren en ouderen meer met elkaar in contact te brengen.
(2) Het is belangrijk dat voorzieningen waar iedereen zich welkom voelt in stand blijven. De behoefte van inwoners dient in kaart gebracht te worden door vraag en aanbod (digitaal) bij elkaar te brengen.
(3) Voor de jongeren blijft extra aandacht nodig. De afgelopen jaren worden ontmoetingsplekken voor de jeugd minder gebruikt. Het Kronkelhonk kan die functie, samen met de jongeren zelf, weer activeren.
(4) Het opzetten van een durf te vragen/deel community is iets waar Slagharen een start mee kan maken. Veel inwoners van Slagharen zoeken al hulp bij elkaar. Omdat niet iedereen altijd voldoende familie en vrienden in de buurt heeft kunnen landelijke initiatieven hier ook een bijdrage een leveren.
(5) Plaatselijk Belang kan door middel van actieve communicatie meer groepen betrekken bij de ontwikkeling van Slagharen. Specifieke aandacht voor jongeren is daarbij gewenst.

Aandacht voor thema’s op fysiek ruimtelijk gebied

(6) Het is een grote wens om het centrum en de dorpsentree aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld meer groen, het optimaliseren van de parkeerplekken en meer plekken om elkaar te ontmoeten.
(7) Het herbestemmen van leegstaande gebouwen is een niet altijd eenvoudig maar wel van belang voor de leefbaarheid in het dorp. Ook kan, gezien de teruggang van het aantal kerkgangers, alvast nagedacht worden over de toekomst van de kerk.
(8) Voor de leefbaarheid van Slagharen is het van groot belang dat er voldoende, aantrekkelijke woningen zijn. Dit geldt ook voor locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. Aandacht voor woonbehoefte van de middenklasse, jongeren, wonen en werken en toekomstbestendig wonen voor ouderen is daarbij nodig.
(9) De verbindingen met de omringende plaatsen is de laatste jaren verslechterd. Het is belangrijk bestaande verbindingen in stand te houden en te zorgen voor een veilige fietsverbinding met Hardenberg en Dedemsvaart.

Aandacht voor thema’s op economisch ondernemend gebied

(10) Slagharen wordt jaarlijks door meer dan een miljoen toeristen bezocht. Door middel van samenwerking tussen ondernemers kan ingezet worden om meer bezoekers te verleiden het dorp Slagharen ook te bezoeken. Gericht, ambachtelijke aanbod in combinatie met gastvrijheid, zijn elementen die inspelen op huidig en toekomstig gedrag van de consumenten. Een gesprek hierover aangaan met de directie van het park kan mogelijk leiden tot een win-win ontwikkeling.

Aandacht voor thema’s op het gebied van duurzaamheid

(11) Nederland staat aan het begin van een enorme energietransitie. Zelf onderzoeken of lokale initiatieven voor het opwekken van energie mogelijk zijn, kan hier een bijdrage aan leveren. Mogelijk kan hierbij de samenwerking gezocht worden met het attractiepark en/ of omliggende dorpen.
(12) Duurzaamheid heeft ook een ‘People’ kant. Het werk voor verenigingen, de kerk en de zorg rust steeds vaker op de schouders van een relatief kleine groep. Het inzetten op meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende verenigingen en stichtingen kan hiervoor een oplossing zijn.