Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Privacyverklaring

Dorpsbelang Slagharen (KvK 40059933), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://slagharen.info

Contactadres: pb@slagharen.info

Vaststelling

Deze privacyverklaring is vastgesteld op de bestuursvergadering van 18 juni 2018.

Indien noodzakelijk past Dorpsbelang Slagharen haar privacy beleid aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsbelang Slagharen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich als lid van de vereniging heeft aangemeld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer

De gegevens worden vastgelegd in de ledenadministratie welke door de penningmeester van Dorpsbelang wordt beheerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorpsbelang Slagharen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De vastlegging van uw lidmaatschap in de ledenadministratie.
  • Het afhandelen van de incasso van de contributie.
  • Het u op de hoogte houden van ontwikkelingen via mailberichten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorpsbelang Slagharen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap verwijderd. Dit gebeurt uiterlijk 1 jaar nadat aan alle verplichten vanuit het lidmaatschap is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpsbelang Slagharen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht het bestuur van Dorpsbelang Slagharen in de toekomst besluiten wel gegevens met derden te gaan delen dan zal hiervoor via de Algemene Ledenvergadering toestemming worden gevraagd.

Website en Cookies

Dorpsbelang Slagharen is verantwoordelijk voor de website https://slagharen.info. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Het is wettelijk niet noodzakelijk hiervoor vooraf toestemming te geven.

De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Dorpsbelang Slagharen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites waaronder de websites van verenigingen in Slagharen altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelang Slagharen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aan te geven ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pb@slagharen.info .We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsbelang Slagharen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpsbelang Slagharen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pb@slagharen.info .